මේ ගැහැණු ළමයාගේ ශරීරයේ හිතාගන්න බැරි තැනක් හිතා ගන්න බැරි විදිහට අනතුරට පත් වුනු විදිහ…. හිනා වෙන්න බෑ ඔන්න!

මේ සිද්ධිය නම් හරිම අවාසනාවන්ත සිදුවීමක්…මේක සිද්ධ වුනේ පාටි එකක..බොනී ලී බ්‍රවුන් තමයි මේ ගැහැණු දරුවාගේ නම..ඇය දැනගෙන හිටියේ නෑ ඇයට මේ වගේ අකරතැබ්බයකට මුහුණ දෙන්න වෙයි කියලා.ඇය සිටගෙන සිටියේ මාරක සපත්තු රැක් එකක් උඩ.ඇගේ පිටුපසට විශාල පොල්ලක්ද කඩාගෙන වැටුනා . මේ නිසා ඇ‍යට මැහුම් පවා දැමීමට සිදු වුනා.යකඩ භාණ්ඩ නිසා ඇයට ඉන්ජෙක්ශන් එකකුත් ලබා දුන්නා.පාටි එකක ඩාන්ස් කරන්න ගිහිල්ලා වෙච්ච වැඩේ ගැන නම් ඇය ඉතා අසතුටට පත් වුනා .

Share this post with your friends!