ජලය තුලින් ඉස්මතුව ආ තවත් ඉපැරණි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක්…….. කිසිම හානියක් නෑ…..

පෙරදිග චීනයේ ජල මට්ටම අවම වීමත් සමඟම එම ජලාශය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිමට කටයුතු යොදා තිබුනි. එහෙත් මෙම ජලය තුලින් ඉපැරණි බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් මතුවීම සැබැවින්ම විස්මය ජනකය.මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමාවට වසර හයසීයයකය වැඩි ඉතිහාසයක් හිමිය.මෙම බෑවුමට පිටුපා ශාන්ත විලාසයෙන් මතුවු මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ දර්ශනය සැබැවින්ම විස්මයජනකය.මෙම ජලාශය සුශියන් ඇළ නමින් ද හැදින්වෙන අතර පර්යේෂකයින් මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු විමර්ශනය කරමින් සිටී.

Share this post with your friends!