ඔරන් හොටන් සහ මිනිසෙකු අතර වන අමුතු තාලේ වැඩක්……. මෙතනින් බලන්න…

මෙම සත්ව කොට්ඨාශය ලොව වෙසෙන් මනසෙන් දියුණුම සත්ව කොට්ඨාශය කිව්වොත් නිවැරදියි.මේ අය තෑගි හුවමාරු කරගැනීමටත් සැබැවින්ම දක්ෂයි.මොවුන් ඉන්දුනීසියාව හා මැලේසියාවට ආවේණික සත්ව කොට්ඨාශයක්.රුසියානු සංචාරකයෙකු බාලි හි සත්ව උද්‍යානයකදි ජීවිත කාලයටම අමතක නොවන අත්දැකීමකට මුහුණ දුන්නා.මෙම සංචාරකයා ඔරං ඔටං කෙනෙකුට සිය කැමැත්ත දැනවීමට ආහාර එනම් පළතුරු ඒ දෙසට විසි කළා. එවිට ඒ සත්වයා මොහුට නැවත ඒ පළතුරු විසි කරන අයුරු ඔබට නැරඹිමට පුළුවන්.මෙය නම් බලන්න ආසයි…

Share this post with your friends!