ඔබටත් නිවසින් පිටවී ගොස් නැවත එන විට පිලිගන්න ඉන්න මේ වගේ අය ඉන්නවද?

Share this post with your friends!