6 දෙනෙක් යන වන එකේ 51 දෙනෙක් ගිහිල්ලා, මෙන්න පොලිසියේ මාට්ටුවෙලා බහින හැටි!

Share this post with your friends!