25000/= දඩේ නීතිය නමා ගන්න අලුත්ම විදිය……..

Share this post with your friends!