2016 හොඳම eye make-up වර්ගය යුනිකෝර්න්….. මාරයි නේ………..

සත්‍ය වශයෙන්ම යුනිකෝර්න් යන ඇසඳුන් ප්‍රායෝගික නොවේ.මේ කෙසේ වුවත් නවතම මිත්‍යා විලාසිතා ක්‍රමය වශයෙන් 2016 දී අතිශය ප්‍රසිද්ධියට පත්වි ඇත්තේ මෙම යුනිකෝර්න් ඇසඳුන් බවත් පැවසිය යුතුමයි.

unicorn-eye-1

unicorn-eye-2

unicorn-eye-3

unicorn-eye-4

Share this post with your friends!