1996 වසරේ වාහනයක් විකුණන්න ගියාම සිදු වෙච්ච දෙයක් බලන්නකෝ…

පාවිච්චි කරන ලද වාහනයකට තියන ඉල්ලුම කොච්චරද කියලා දැනගන්න ඕනෑ නම් මේ විඩියෝ එක බලන්නකෝ..ඉයුජෙන් රොමානුවෙස්කි තමාගේ වාහනය විකුණන්න ගියා.ඒ ඔහුගේ 1996 වසරේ ගෙන්වන ලද සුසුකි විතාරා වාහනයයි..මෙයා මේ වාහනය විකුණන්න විඩියෝ එඩින්ග් එහෙම පාවිච්චි කරලා සුපිරි ගනයේ දැන්විමක් නිර්මානය කරලා තියනවා.ඉතින් මේ විඩියෝ එකේ වගේ සුපිරි වාහනයක හිමිකරුවෙක් වෙන්න කවුරුද අකමැති…අනික ඉතින් ඇන්ටික් බඩුවක්නේ..

Share this post with your friends!