ළය ආරක්ෂක ආවරණයක් පැළඳ සිටින එක්සත් රාජධානි නාවික භටයා තම සගයාට තමාට වෙඩි තබන ලෙස කියයි….පුදුමද? එහෙනම් බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා….

Share this post with your friends!