හොරුන්ගෙන් තම බයිසිකලය ආරක්ෂා කරගන්නට කරන්න පුලුවන් එකම දේ! අත්දුටුවයි ප්‍රත්‍යක්ෂයි……

Share this post with your friends!