හෙලිකොප්ටරයක් තුලින් බිමට ඇදබාන ඇපල් නවතම iPhone 7 දුරකථනයට සිදුවන්නේ කුමක්ද? මෙම විඩීයෝව නරඹාම බලන්න….

Share this post with your friends!