හිනා නොවී බලන්න…… මේ ඉන්නේ ලෝකයේ පොඩිම කරාතේ ශිල්පියා……

Share this post with your friends!