හිතාගන්න බැරි උසකින් පනින්න ගිහින් අනූනමයෙන් දිවි ගලවාගත් මොහොතක්……

Share this post with your friends!