හැබෑට මේ මොකද බොලේ මේ……

නිතර දකින්නට නොලැබෙන ජාතියේ දසුනක්. මේ පොලිස් නිලධාරීන් සමග බයික් එකේ ගමන් කරන්නේ විශාල වලහෙක් නේද?

Share this post with your friends!