හරියානාවේ මේ මනුස්සයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන නම් කියලා වැඩක් නෑ….

මෙයාගේ නම මුකේෂ් කුමාර්..ගොඩනැගිලි අශ්‍රීත කම්කරුවෙක් විදියට තමයි මෙයා සේවය කරන්නේ..මෙයාට අවශ්‍ය වෙනවා ගිනස් ලෝක වර්තාවක් පිහිටවන්නට..මෙයා ගස් නගින්නේ සමාන්‍ය මිනිස්සු ගස් නගින තාලේට නෙවෙයි..මෙයා ගස් නගින්නේ තනිකරම සමාන්‍ය ක්‍රමයෙන් අනික් පැත්තට..මෙයා ජීවත් වෙන්නේ හරියානා වල..වයස අවුරුදු 32ක් වගේ තමයි වෙන්නේ..ඔයාලම බලන්නකෝ මෙයාගේ වැඩ…

Share this post with your friends!