හනේ අම්මේ මේ තරුණයාට වෙච්චි දෙයක්…..

එක්තරා තරුණයෙක් අහස දෙස බැලුවිට දකින්නේ තමා එක්තරා මාධ්‍ය ප්‍රවෘත්ති නාළිකාවක් තම නිවේදන කටයුතු චොපරයක සිටිමින් කරන ආකාරයයි..එම කණ්ඩායම සජීව විකාශයක් ලබා දෙමින් තමයි සිටියේ..ඉතින් මේ තරුණයාත් මෙම අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න සුදානම් වුනා..ඉතින් මෙයා පුංචි රංගන නර්තන විලාස කීපයක් පෙන්වලා දුටුවන් සිත් මන් මත් කරා..ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් සජීව විකාශයකට හසු නොවී තියේවිද?

Share this post with your friends!