හදවත උණුසුම් කරවන මොහොතක දර්ශන……..

මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ ලන්ඩනයේ මැරතන් ධාවනයක් අතරතුර…මැතිව් රීස් කියන දක්ෂ මැරතන් ධාවකයා තවත් ධාවකයෙකුට තරඟය නිමා කිරීමට තරඟය අතරතුරදී උදව් උපකාර කරනවා..ඩේවිඩ් ව්‍රේත් නම් ධාවකයාට තමයි මැතිව් මෙලෙස උදව් කිරීමට ඉදිරිපත් වන්නේ…තරඟයක් අතරතුරදී මෙසේ මානූශියව තවත් කෙනෙකුට උදව් කිරීමට මැතිව් ඉදිරිපත් වීම සැබැවින්ම ඔහුගේ විශිෂ්ඨත්වය විදහාපාන්නකි..ඩේවිඩ් තරඟය නිමා කිරීමට ආසන්නව තිබියදී වෙව්ලීමට පටන් ගත් නිසා මෙලෙස මැතිව් ඔහුට ඉදිරිපත් කිරීමට සමත් වුනා..

Share this post with your friends!