සෞදි අරාබියේ කාන්තාරයේ ඇති වැලි වලට සිදුවන්නේ කුමක්ද?

පරිසරය ගැන සිතන විට පරිසරයට අදාල විඩියෝ නරඹන අතර වාරයේ ඔබ මෙවැනි තරමක් පුදුම සහගත විඩියෝවක් දුටුවොත් සිදු කරන්නේ කුමක්ද? මෙහි දැක්වෙන පරිදි සෞදි අරාබීයේ මිනිසුන්
එහි කාන්තාරයක ඇති සිදුරක් වැලි වලින් පුරවයි. නමුදු මෙය කෙසේ වැලි වලින් පිරවුවත් ටික වේලාවක් යන විට එම වැලි නැවත මතුපිටට ඉස එයි.මෙහි යම් හෙයකින් වැලි වලට යටින් භූතයෙක් සැඟවි
සිටීද යන්න පවා සැක සහිතය. සත්යයෙන්ම මෙය ස්වභාවිකව සිදුවන පරිසර සිද්ධියකි.මෙය පොළවේ ඇතිවු වා සිදුරකි.මෙය සිදුවන්නේ පොළවේ හා එළියේ ඇති උෂ්ණත්වය එකිනෙකට වෙනස් වු විටය.
මෙහි උෂ්ණත්වයන් එක හා සමාන වු විට මෙම වා සිදුර වැසි සමාන්ය තත්වයට පත්වෙයි.

Share this post with your friends!