සෝනු නිගම්ගේ පුංචි පුතා තාත්තාගෙම සින්දුවක් හුරතලේට කියලා මහ සෙනඟක් පුදුම කරපු හැටි..!!

Share this post with your friends!