සෙල්ලම් බඩුවක් වගේ හදපු වාහනය චීනා ඇත්තටම හදලා!

රථ වාහන තදබදයට මුහුණ දීම සඳහා චීනය විසින් නව නිර්මාණයක් හඳුන්වා දී තිබුණා. හැබැයි ඒ අනුරුවක් විතරයි.

ඔන්න චීනය ඒක ඇත්තටම හදලා චීනය විසින් පළමුවරට මෙම නිර්මාණය ඊයේ අත්හදා බැලුවා. මෙම දැවැන්ත රථයේ මගින් 150කට පමණ ගමන් කල හැකි අතර රථය යටින් තවත් වාහන සඳහා ගමන් කිරීමට ද හැකියාව තිබෙනවා.

Share this post with your friends!