සුපිරි බල තියෙන තරුණියක් තම බලයෙන් ආපනශාලවක්ම බියවද්දයි…. මාරයි!අන්තිම වෙනකල් බලලා මොකද්ද වෙන්නේ කියල දැනගන්න…….

සුපිරි බල තියෙන තරුණියක් තම බලයෙන් ආපනශාලවක්ම බියවද්දයි…. මාරයි!අන්තිම වෙනකල් බලලා මොකද්ද වෙන්නේ කියල දැනගන්න…….

Share this post with your friends!