සුද්දට කඩ්ඩෙන් කොටන්න ගහින්, සුද්දා සිංහලෙන් කතා කරලා පච වෙන කොල්ලො දෙන්නෙක්

copyrights owned by : wild card productions (https://www.youtube.com/channel/UChfatuQPTR2ulE5ImzbmwDw)

Share this post with your friends!