සීතලට ගල් ගැසුණු කුරුල්ලෙක්ව මිනිසෙක් තම හුස්ම ලබා දී බේරා ගත් විදිහ.. බලන්නකෝ……

මෙම කරුණාවන්ත මිනිසා නමින් නෙල්සන් විල්සන්ය.ඔහු අශ්වයන්ට ආහාර ලබා දෙමින් සිටියදි කම්බි වැටේ ගල් ගැසී සිටින මෙම කුරුල්ලාව ඔහුගේ නෙත ගැටිණි.මුලින්ම ඔහු කුරුල්ලාගේ පාද තම අත්ලෙන් උණුසුම් කරලීමට කටයුතු යෙදීය.ඉන්පසු කුරුල්ලාගේ තටු සංවහරණය කරලීය.ඉන්පසු කුරුල්ලාගේ යටි පත්ල තමන්ගේ උණුසුම් වාතයෙන් උණුසුම් කරන විට ඔහු යෙදු ප්‍රයත්නය සාර්ථක විය.වසර ආරම්භයේදීම සිදුකල මෙම පුණ්‍ය ක්‍රියාව නම් අගය කල යුතුමය.

Share this post with your friends!