“සිරියමේ සාරා”ට අලුත් තනුවක් දුන්නු තරුණයින් පිරිසක්!

සිරියමේ සාරා එච්.ආර්. ජෝතිපාල ගැයූ හැටි පහතින් බලන්න…

Share this post with your friends!