සිනාසෙමින් සිටි මිනිසාව ගොදුරු කරගන්නේ කවුද බලන්න……..දැක්කම පුදුම හිතෙයි.

Share this post with your friends!