සිංහෙයෙක් විදියට ඇදගත්ත පුංචි පැටියාව ඇත්ත සිංහයන්ට හමු වුනාම මොන විදියද කියලා බලන්න…..

මාස 11ක් වයස පුංචි ආර්යාට දෙමාපියන් දමා තිබුනු නමේ අර්ථය හීබෘ භාෂාව අනුව සිංහයෙකුට උපමා කරන්නක්….ඉතින් ආර්යායි ආර්යාගේ භාරකාර පියයි ජොර්ජියා වල ඇලන්ටා සත්ව උද්‍යානයට…ඉතින් මොවුන් නැවතුනේ සිංහයන් ප්‍රදර්ශනය වන ස්ථානයක..ඉතින් ආර්යාගේ අම්මා මේ පැටවාට නිමවා තිබු සිංහ වේෂයෙන් තිබෙන ඇඳුමකුත් මේ සමඟ එවා තිබුනා.ඉතින් මේ ඇඳුම පුංචි ආර්යාට භාරකාර පියා අන්ඳවා ඒ අසල ඡායාරූප ගන්නා විට මේ පුංචි සිංහ පැටියාව ඇත්ත සිංහයන්ගේ අවධානයට විශාල වශයෙන් ලක් වුනා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ සිංහයින්ට පුදුම කුතුහලයක් තිබුනා මේ පුංචි පැටියා ගැන….මේ දර්ශනය නම් සැබැවින්ම දැක්මට පියකරුයි.

Share this post with your friends!