ස්වාමියා අවසන් හුස්ම හෙළන මොහොතේ සමුදීමට පැමිණි මේ මිතුරා………… ඉතා සන්වේදී!

Share this post with your friends!