ස්වභාවික පැල උපයෝගි කරගෙන ඔබේ ජංහම දුරකථනය චාර්ජ් කරන හැටි දැනගන්නට ආසද?

biolite-3
සෝලර් එනම් හිරු එළිය මගින් ඔබේ ස්මාට් ජංගම දුරකථන චාර්ජ් කිරීම අමතක කරන්න. මෙන්න ඒ වෙනුවට කදිම විසදුමක්. අප වටා ඇති කොළ පැහැති පැල ශාක තුලින් ශක්තිය ජනනය කොට ඒ තුලින් ඔබේ ස්මාට් ජංගම දුරකථනය චාර්ජ් කරගත හැකිය.බයෝ අලෝක කදම්බයක් භාවිත කොට ඒ තුලින් ප්‍රභාසංස්ලේශනය කොට මෙම චාර්ජ් කිරීම සිදුකල හැකි බව මේ වන විට අනාවරනය වී ඇත.
biolite
මෙම පැල පෝච්චි අමුතු ආකාරයකට නිමවන අතර එය තුලින් ඇදෙන යු.එස්.බි සොකටය මගින් ජංගම දුරකථනය සම්බන්ධ කොට චාර්ජ් කල හැකි අතර මෙය තුලින් ඔබේ විදුලි බිල අවම කර ගත හැකිය.නමුත් මෙම පැල සඳහා නිසි සාත්තුව ලබා දීම සිදුකල යුත්තකි. මේ මගින් අනාගත ආයෝජනයක් ලබා ගැනීමේ කාර්යය ඔබ සතු වගකීමකි.

biolite
biolite-2

Share this post with your friends!