සරාගි කතකට උමතු වුවෙකුගෙන් හොරකම් කිරීම පහසු බව ඔබට මෙය දුටු විට වැටහේවි…නරඹලම බලන්නකෝ!

Share this post with your friends!