සයිකලයකින් උඩින් ඇවිත් තවත් සයිකලයකට නැගලා තරුණයෙක් ලොවක් මවිත කරයි…අපුරුයි!

Share this post with your friends!