සයවෙනි මහල තරණය කොට කුඩා දරුවෙකු අනතුරින් බේරා ගන්නා සුපිරි විරයෙක්…

චීනයේ නිර්භීත බේරගන්නෙකු ඉදිරිපත්ව සය වන මහලේ කැඩුණු බැල්කනියේ එල්ලී සිටි කුඩා දරුවා බේරා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් විය.හදිසියේ ම මෙම අනතුරට පත් දරුවා දුටු ඔහු කිසිඳු පැකිලිමකින් තොරව මෙම බිල්ඩීම මත ඉහළට තරණය කොට මෙම දරුවාගේ ජිවිතය බේරා ගැනීමට ඉදිරිපත් වුනා..ශෙන්සෙන් හි සිදුවු මෙම සිදුවීම කාගේත් අවධානයට ලක් වුයේ මීටර් ක් ඉහලට කිසිඳු ආරක්ෂිත අංග නොමැතිව තරණය කොට මරාන්තික අනතුරකට ලක්වීමට තිබු දරුවා බේරා ගැනීමයි..ඔහු දරුවා බේරා හැකි ඉක්මනින් පිටත් වුයේ කාගේත් අවධානයට ලක් වීම වලකාගනු සඳහාය.මෙම අනතුරට පත් දරුවාද දරුණු තුවාල වලින් තොරව දිවි ගලවා ගැනීමට හැකි වුයේ මෙහි සඳහන් කල සුපිරි වීරයා නිසාවෙනි.

Share this post with your friends!