සමුගත් අමරදේව ශූරීන් මියයන්නට කලින් ජනපති සමග ගී ගැයූ හැටි…

Share this post with your friends!