සති හතක් වයසැති බිළිඳෙකු තම ප්‍රථම වචනය උච්චාරනය කරන වීඩියෝ!

බොහෝ ළමුන් වචන උච්චාරනය කිරීමට පටන් ගන්නේ ක්‍රම ක්‍රමයෙන් හා වචන ගලපන්නේද ඉපදි අවුරුද්දක් පමන කිට්ටු වන විටය. නමුත් මෙම විඩීයෝවේ දැක්වෙන සුපිරි හපනා නම් අපූරුය. අයර්ලන්තයේ මවක් තම සති හතක් වයැසැති බිළිඳු තමා අනුකරනය කරමින් “හෙලෝ” යන වචනය උච්චාරනය කිරීමට උත්සාහා දරන බව පෙනි එය රූපගත කිරීමට පටන් ගත්තේය.

මුලින් අමාරුවෙන් වචන ගැලපීට උත්සාහා ගත් සිඟිත්තා අවසානයේ ඉතා පැහැදිලි ලෙස “හෙලෝ ” යන්න උච්චාරනය කරයි.දින කිපයක් තුල මිලියන 3 කට වඩා නරඹා ඇති මෙම විඩීයෝව ඇත්තටම විශිෂ්ඨය.

Share this post with your friends!