සජීව මැජික් දර්ශන වැඩසටහනක කාන්තාවකගේ අතකට පිහියෙන් අනින මැජික් ශිල්පියා…මාරම මාරයි!

මෙම මැජික් ශිල්පියා පෝලන්තයේ ටැලන්ට් ශෝ වැඩසටහනකින් දෙවන අනුශූරතාවය ලබාගත් මැජික් නිරූපන ශිල්පියෙකු වන අතර වැඩසටහනට පෙර පුර්ව අත්හාදා බැලීම් වලින් සාර්ථක වු මෙම ගිල්පීය අත්හාදා බැලීම සජීව වැඩසටහන තුල අසාර්ථක විය.එම නිසා මෙම දර්ශනයට මුහුන දුන් කතකගේ අතට සිදුවු පිහි ඇනුමෙන් ඇය රෝහල් ගත කල අතර වෛද්‍යවරුන් මෙම තුවාලය නොගැඹුරු නිසා ප්‍රතිජීවක ඖෂධ හා පිටගැස්ම එන්නතක් ලබාදි තිබෙනවා.

Share this post with your friends!