සජීවි පටිගත කිරීමක් අතරතුර නිවේදිකාව බියකරු විශාල මුහුදු රැල්ලකට ගසාගෙන යයි?

Share this post with your friends!