සංවේදි ගීයක් ගයන තම මවට මේ පුංචි පැටියා ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කෙසේද බලන්න…..

සමහරක් ගීත ශ්‍රවනය කරන විට අපේ නෙතඟට කඳුලක් නැගෙන්නේ නිතැනිත්මයි.මේ මාස 10ක් වයස පුංචි බිළිඳා අපට පෙන්වන සත්‍ය නම් ගීතයක් වචනවලින් තොරව වුවත් සංගීතය රස විඳිය හැකි බවයි.තමන්ගේ මව මෙම සංවේදි ගීය ගායනා කරන විට් මේ පුංචි පැටියාගේ නෙතඟ කඳුලින් පිරෙයි.මිලියන 39කට අධික පිරිසක් මෙයට දක්වා ඇති ප්‍රතිචාර වලින්ම එය අපට හඳුනා ගත හැකියි.

Share this post with your friends!