ශීත කළ මාළුවෙක් අයෙත් පණ ඇවිල්ල පීනන එක කොහේ හරි දැකල තියෙනවද ?

captuna america.

Share this post with your friends!