වේල්ලකට බාස්කට් බෝලයක් දැමු විට සිදු වන්නේ කුමක්ද?

මෙම විද්‍යානුකුල ගවේෂනයන්ට පෙම් බදින මෙම දරුවන් වේල්ලක් උඩ කොටසට බාස්කට්බෝලයක් අත හරිනු ලබයි.මෙහිදි නොසිතු දෙයකට සාක්ෂි දැරීමට ඔවුන්ට හැකි විය.මෙය තුලින් ඔවුන්ගේ භෞතික විද්‍යාත්මක දැනුම වඩ වඩා ඔප් නැංවීමත් මෙවැනි විනෝදකාමි දේවල නිරත වීමට හැකි වීමත් අපූරුය.මෙම පරික්ශනය හොඳින් නරඹන්න.මෙහි විද්‍යාත්මක සත්‍ය ඔබම වටහා ගන්න.

Share this post with your friends!