වෙඩින් එක දවසේ යාලුවෝ මනමාල ජෝඩුවට කරන පට්ට වැඩේ! බලන්නම වටිනවා…

Share this post with your friends!