විෂකුරු නයෙකුගෙන් දිවි ගලවා ගන්නා මෝටර් පැදි කරුවා….

ඉතාමත් වේගවත් මොටර් පැදී කරුවෙකු හඹා යන නයෙක් ඔහුට දෂ්ඨ කිරීමට සැරෙසෙනු දකින මෝටර් සයිකල් කරුවා ඇසිල්ලකින් එය මග හැර යනවා බලන්නට ඔබට මෙම වීඩියෝවෙන් පුලුවන්. ඔහු වේගවත් නොවුනානම් මෙහි අවසානය මීට වඩා වෙනස් වෙන්න තිබුනා.

Share this post with your friends!