විනාඩි කිහිපයකින් මල් සිංදුවක් හදල ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ගායකයෙක් වෙන හැටි!

Share this post with your friends!