විදුලි පාපුවරුවක් කැඩී මිනිසුන් සියගණනක් එකා පිට එකා ගොඩගැසුනු හැටි!

සමහරක් දෙනා විදුලි පා පුවරුවේ ඇවිදිමට බියක් දක්වනවා..මෙම සිද්ධිය හා විදුලි පා පුවරුව පිහිටා ඇත්තේ හොන්ග් කොන්ග් හීය..ඇත්තෙන්ම විදුලි පා පුවරුව කියන්නේ සෙල්ලමට ගත යුතු දෙයක් නොවන බව ඔබට මෙම විඩියෝව නැරඹු විට අවබෝධ වේවි….ඔබම නරඹා බලන්නකෝ..

Share this post with your friends!