වැස්සට පසු මේ ගල විශාල දිය ඇල්ලක් කඩා හැලෙන තැනක් වෙලා………බලන්නම වටිනවා..

ඇත්තෙන්ම මෙය පුදුම සහගත සිදුවීමක් බව මුලින්ම පැවසිය යුතුයි….මෙහි දිස්වන විශාල ගල සහිත ස්ථානය වැසි වළාකුළු වලින් පිරි යනවා..දරුණු කුණාටුවක් සමඟ ඇද හැලුනු වර්ෂාවෙන් අනතුරුව ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙම අයර්ස් කන්දෙන් විශාල දිය ඇල්ලක් කඩා හැලෙන්නට පටන් ගත්තා.උලුරු ජාතික උද්‍යානට අසල තමයි මෙම විශාල ගල් කන්ද පිහිටා තිබෙන්නේ..මෙම තත්වයෙන් නිවාස 25කට අධික ප්‍රමාණයක සිටි මිනිසුන් ඉවත් කල අතර මිනිසුන් 100කට අධික පිරිසක්ද ඉවත් කලේ ඇති විය හැකි ගං වතුර තත්වයෙන් මිදීමටයි.මෙය ඔබේ ඇසින්ම නරඹා බලන්නකෝ..

Share this post with your friends!