වාහනේ පාලනය කරගන්න බැරුව මේ මනුස්සයාට වෙච්ච දෙයක්..

අවුරුදු 21ක් වයස මේ තරුණයා පදවන්නේ ෆොක්ස්වෑගන් වාහනයක්..මෙයා පැයට කිලෝමීටර් 70ක වේගයෙන් තව වාහනයක් සමඟ තරඟ කිරීමට යෑමේදි මෙයාට වාහනය පාලනය කරගැනීමට නොහැකි වෙනවා.එය සිසිටිවි කැමරාවල සටහන්ව තිබුනේ මේ අයුරින්..මෙයට වැරැද්ද ඇත්තේ මෙම තරුණයාගේ අතේ..මන්ද එම මාර්ගයේ යා යුතු උපරිම වේගය සඳහන් වන්නේ පැයට කිලෝමීටර් 30ක් වශයෙන්..යා යුතු වේගය ඉක්මවා යන්න ගියාම වෙන දේ ඔබේ ඇසින්ම නරඹන්න.

Share this post with your friends!