වාහනේට පෙට්‍රල් ගහන අතරේ ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න එපා කියන්නේ මෙන්න මේ නිසයි!

Share this post with your friends!