වසර 3 ක් තිස්සේ රූපගත කර නිමවූ සිංගප්පූරු අසිරියේ ටයිම් ලැප්ස් වීඩියෝව

වසර තුනක් තිස්සේ මිලියනයකට ආසන්න ඡායාරූප හා වීඩියෝ ලබාගනිමින් සිංගප්පූරුවේ අසිරිය ගැන නිර්මාණය කළ ටයිම් ලැප්ස් වීඩියෝවක් මේ සමග පළවේ.

මෙම නිර්මාණය කීත් ලොවුටි නමැති නිර්මාණ ශීල්පියා සහ කන්ඩායම මගින් විශේෂ වාණිජ අවශ්‍යතාවයක් සඳහා නිපදවා ඇත. ඒ සඳහා ටෙරා බයිට් 10 ක දත්ත සංස්කරණය කරන්නට සිදුවූ බවද දන්වා ඇත.

The Lion City II – Majulah from Keith Loutit on Vimeo.

Share this post with your friends!