වසර තුනකට පසු තම පියාගේ හඬ පළමුව ඇසු පුංචි දරුවා

ශ්‍රවන ස්නායු උත්පත්තියෙන් තම පුතු වන ග්‍රෙසන් හට අහිමි බව දැනගත් කැලෑම්ප් පවුල තම පුතුට ඉදිරි ජීවිතය ගත කිරීමට දුෂ්කරතාවලට මුහුන දීමට සිදුවන බව දැන ගත්හ. ඔහුගේ ඇසීම උත්තේජනය කරන දර්වාකාර ස්නායුව පිහිටා නැති නිසා ඔවුන්ට මෙයට සිදුකල හැකි ප්‍රතිකර්මයක් සිතා ගත නොහැකිව සිටියේය.

නමුත් ඔහුගේ වෛද්ය කණ්ඩායම ඔහුගේ මොළය ශල්‍ය කර්මයකට භාජනය කොට එයට ඇසීමේ උපකරණයක් ඇතුල් කර එහි ස්ථාපිත කිරීම සිදු කලා. මෙය සාර්ථකත්වයට පත් වුනා.මෙය ඉතා වටිනා අවස්ථාවක් වන අතර ග්‍රෙසන් සහ ඔහුගේ දෙමාපියන් මෙය සිදුකල වෛද්ය කණ්ඩායමට කියා නිම කල නොහැකි ස්තුතියක් පුද කලා.ග්‍රෙසන්ට ඇසිම ලබා දීම වෛද්ය වරුන් සිදු කල විශ්ව කර්මයක් වැනීය.

Share this post with your friends!