වතුර බෝතලයෙයි කාසියේයි මැජික් ක්‍රමය බලමුද?

ඉතා සරල පහසු ඇස් බැන්දුම් ශිල්පයකින් ඔබේ යහළුවාත් පුදුම කරවීමට අවශ්‍ය නම් මෙන්න ක්‍රමය. පියන ඉවත් කල වතුර බෝතලයට කාසියක් දමා ඔබගේ යහළුවාට කාසිය වතුර යට ට ගමන් කරන අයුරු නරඹන්නට දී ඒ සැනින්ම එම වතුර වලින් ඔබේ යහළුවාගේ මුහුනට ගසන්න. සිදුවන්නේ කුමක්ද? ඔබම බලන්න.

Share this post with your friends!