වතුරේ ගහගෙන යන මිනිසා බේරාගන්නට දුව එන්නෙ කවුද? හරි පුදුමයි! අලි පැටියෙක්……

Share this post with your friends!