ලෝකේ උසම සහ දිගම කන්නාඩි අහස පාලම අද විවෘත කෙරේ!

Share this post with your friends!